Keď máte dieťa so zdravotným znevýhodnením

Deti, ktoré sú iné než tie ostatné. A to len preto, že majú rôzne zdravotné znevýhodnenie. Potrebujú prístup k vzdelávaniu a výchove a ich najväčšou oporou sú často obetaví rodičia. Pomocnú ruku im však môže podať aj spoločnosť. Rovnako je tomu aj v prípade občianskeho združenia Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Rodičia sa na toto združenie najčastejšie obracajú s témami, ktoré sa týkajú aj možností vzdelávania ich detí. Čo je vlastne inkluzívne vzdelávanie a ako funguje v praxi vysvetľuje v rozhovore pre Pravdu členka výkonného výboru spomínanej organizácie Zuzana Suchová.

27.07.2021 15:00
zdravotne postihnútí invalidita, invalidi,... Foto:
Mnoho škôl dodnes nie je debarierizovaných.
debata

Čo sa skrýva pod pojmom inkluzívne vzdelávanie?

Podľa Všeobecného komentáru Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím je inkluzívne vzdelávanie potrebné chápať ako základné ľudské právo všetkých žiakov a študentov. Inkluzívne vzdelávanie teda nie je len o deťoch so zdravotným znevýhodnením alebo so sociálne znevýhodneného prostredia, inklúzia je pre všetky deti.

To znamená, že je špecificky zameraná na osobitné potreby detí?

Inkluzívne vzdelávanie je spoločné vzdelávanie detí s rozmanitým potenciálom, ktoré bude rešpektovať ich individualitu a flexibilne reagovať na ich potreby. Cieľom je zabezpečenie rovností šancí, aby každé dieťa mohlo naplniť svoj vlastný maximálny potenciál. Okrem iného to tiež znamená to, že každé dieťa dostane podporu, ktorú aktuálne potrebuje a nebude na to potrebná diagnóza – nálepka. Každé dieťa bude mať také šance a možnosti, aby mohlo naplno rozvinúť svoj maximálny potenciál a mohlo študovať čo mu jeho schopnosti dovolia a nebolo limitované nedostatočne vytvorenými podmienkami v škole a formálnymi systémovými hranicami.

Týka sa takzvaná inklúzia len detí a ako ju odlišujeme od integrácie?

Treba zdôrazniť, že v širšom ponímaní sa inklúzia netýka len všetkých žiakov ale aj učiteľov, vychovávateľov, rodičov a ďalších aktérov vo vzdelávaní. Skrátka sme v tom všetci spolu. Je dôležité odlišovať integráciu od inklúzie. Laicky povedané, inkluzívny model hovorí o škole, ktorá má byť pripravená pružne reagovať na potreby žiakov. To, čo sme doteraz na Slovensku prežívali nebola inklúzia, ale snaha o integráciu, keď sme napr. dieťa so zdravotným znevýhodnením umiestnili do bežných školských tried, často bez vytvorených podmienok a primeraných úprav a čakali sme, že dieťa sa tomu prispôsobí. Ak integrácia na niektorých školách napriek tomu fungovala, bolo to vďaka enormnému ľudskému úsiliu motivovaných učiteľov a ostatných zamestnancov školy, rodičov a detí samotných. Okrem toho platí, že integrácia automaticky nezaručuje prechod od segregácie k inklúzii. Dovolím si tiež zdôrazniť, že inkluzívne vzdelávanie nie je o rušení špeciálnych škôl. Špeciálne školstvo však má byť ponukou, možnosťou voľby a nie jediným riešením.

Aká je situácia pri vzdelávaní a výchove detí s určitým zdravotným znevýhodnením na Slovensku oproti zahraničiu?

Pred 11 rokmi Slovenská republika ratifikovala Dohovor o právach osôb so zdravotným znevýhodnením a prijala tak záväzok zabezpečiť inkluzívny vzdelávací systém na všetkých úrovniach. Oceňujeme, že ministerstvo školstva v súlade s Programovým vyhlásením vlády avizovalo významné systémové zmeny smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu a odstráneniu diskriminačných ustanovení v školskom zákone, ktoré v ňom doteraz pretrvávajú. Veríme, že novela školského zákona, ktorú ministerstvo školstva pripravuje a má riešiť najurgentnejšie problémy vo vzdelávaní nielen detí so zdravotným znevýhodnením, získa dostatočnú politickú podporu a bude v najbližšom možnom čase prijatá.

Ako vyzerajú v praxi problémy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením?

Rodiny detí so zdravotným znevýhodnením majú často problémy s prístupom k vzdelávaniu svojich detí už odmalička. Už len nájsť škôlku pre akokoľvek znevýhodnené dieťa je veľmi náročné. Kapacita miest v materských školách je nedostatočná a mnohé škôlky nemajú vytvorené materiálne a ani personálne podmienky na vzdelávanie týchto detí. Riaditelia škôlok tak často pri prijímaní uprednostnia deti bez znevýhodnenia. V špeciálnych materských školách sú kapacity naplnené na maximum. V dôsledku tohto stavu materské školy navštevuje menej ako polovica detí so zdravotným znevýhodnením.

škôlkar, maľovanie, škôlka, Čítajte aj Ak vaše deti milujú maľovanie, máme skvelý tip na prázdniny

Tieto problémy zrejme pokračujú na základnej škole?

Na úrovni základných škôl sa problémy ďalej nabaľujú. Učitelia na bežných školách často nie sú na prácu s deťmi so zdravotným znevýhodnením pripravení. Počet asistentov učiteľa nezodpovedá reálnym potrebám škôl, bežných, ale ani špeciálnych. Na školách chýbajú pomocní vychovávatelia, ktorí by deťom so zdravotným znevýhodnením pomáhali so sebaobslužnými činnosťami napr. s jedením a toaletou. Odborné tímy na školách tiež ešte nie sú samozrejmosťou. Mnoho škôl dodnes nie je debarierizovaných.

Ako komplikujú „bariéry“ v školách prístup znevýhodnených detí k vzdelávaniu?

Práve z dôvodu nedostatočne vytvorených podmienok na škole dochádza mnoho detí so zdravotným znevýhodnením do školy len na pár hodín týždenne. Sú tak izolované od kolektívu spolužiakov. Jeden z rodičov je tak nútený odísť z práce, aby sa mohol starať o svoje zdravotne znevýhodnené dieťa. Z výsledkov zberu dát, ktorý sme uskutočnili na prelome rokov 2019 a 2020, vyplynulo, že až 48 % detí so zdravotným znevýhodnením nemalo možnosť navštevovať školský klub detí a 43 % detí nemalo možnosť navštevovať žiadne krúžky v škole. Žiaci s intelektuálnym znevýhodnením v súčasnosti nemajú možnosť dosiahnuť úroveň vzdelávania ISCED 2, ktorý zodpovedá úrovni vzdelania druhého stupňa základnej školy a pokračovať vo vzdelávaní na bežných stredných školách. Súčasné znenie zákona im neumožňuje získať iné ako primárne vzdelanie a takto je nastavený aj obsah ich vzdelávania – teda nie na ich skutočné individuálne možnosti, ale na ich univerzálne predpokladané limity.

Aké opatrenia by pomohli v tomto smere zlepšiť situáciu na Slovensku?

Zvýšiť kapacity materských škôl a upraviť ustanovenia v školskom zákone, ktoré nepriaznivo limitujú prístup detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami do materských škôl. V rámci individualizovanej podpory rozšíriť možnosti pomoci pre žiakov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom pomocných vychovávateľov a školských zdravotných sestier, ktoré prinesú benefit aj žiakom bez znevýhodnenia. Dôležité je rozšíriť obsah vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v kurikulách vysokých škôl tak, aby zodpovedali reálnym potrebám detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo vzdelávaní.

Spomínali ste deti s intelektuálnym znevýhodnením, čo by pomohlo v tomto smere?

Pre žiakov s intelektuálnym znevýhodnením je potrebné otvoriť možnosť dosiahnuť úroveň nižšieho stredného vzdelania a pokračovať vo vzdelávaní aj na bežných stredných školách. Rovnako je veľmi dôležitá aj debarierizácia škôl, ale nesmieme zabúdať aj na legislatívne a postojové bariéry, ktoré sťažujú prístup detí so zdravotným znevýhodnením ku vzdelaniu. Okrem toho je potrebné zvýšiť individualizáciu vzdelávania, podporné opatrenia neviazať na diagnózu, ale na aktuálne potreby dieťaťa (nielen zdravotne znevýhodneného), reformovať obsahy vzdelávania a jeho formy. Pozitívne vnímame, že viaceré z týchto dôležitých opatrení sú obsiahnuté aj v Pláne obnovy a odolnosti. Zabúdať netreba ani na transformovanie systému poradní tak, aby služby poradní boli nárokovateľné a boli dostupné časovo, geograficky a finančne.

Na záver nám ešte prezraďte niečo o projekte Naša inkluzívna škola.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením sa zapája ako odborný partner do projektu Naša inkluzívna škola, ktorý ako pilotný ročník tento rok spustila Nadácia Volkswagen Slovakia. Cieľom projektu je prispieť k zmene a to tak, že sa sprístupni vzdelávanie všetkým deťom v konkrétnej lokalite. Rovnako aj búrať sociálne bariéry a inšpirovať verejnosť pozitívne reagovať na rozmanitosť žiakov. Viac informácií sa môžete dozvedieť aj na našej webovej stránke www.platformarodin.sk.

Deti so zdravotným znevýhodnením majú špecifické potreby, ktoré so všetkých síl napĺňajú ich obetaví rodičia. V druhej časti témy o inkluzívnom vzdelávaní sa budeme rozprávať s mamou deväťročnej dcéry, ktorá má detský autizmus. Dozviete sa aj to, ako vyzerá ich spoločný bežný deň a čomu všetkému musia čeliť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #bezbariérový prístup #inkluzívna škola #deti so zdravotným znevýhodnením #žiaci so zdravotným znevýhodnením #inkluzívne vzdelávanie

+ Ranné cvičenie vám pomôže dosiahnuť dobrú kondíciu a hlavne náladu.
Nemôžete sa uspokojiť len so snívaním,...

+ Cestovanie vás síce vyčerpá, ale príjemne obohatí o nové zážitky.
Chcete mať všetko pod kontrolou, spoliehať sa...