Ako žiadať na súde predbežné opatrenie o dočasnom zákaze vstupu do domu alebo bytu

Inštitút predbežného opatrenia v Občianskom súdnom poriadku umožňuje rýchlo a pružne riešiť takú situáciu, kde je potrebný okamžitý zásah súdu. Predpokladom pre nariadenie predbežného opatrenia je to, že páchateľ je podozrivý z násilia, predovšetkým fyzického násilia, hoci sa nedá vylúčiť ani psychické týranie. O predbežnom opatrení musí súd rozhodnúť do 48 hodín. Ak je prípad násilia urgentný, nečakajte na predbežné opatrenie a volajte políciu. Tá situáciu rieši rýchlejšie a efektívnejšie ako súd.

12.03.2015 17:00
násilie Foto:
Ilustračné foto: Shutterstock
debata (1)

Ako to prebieha v praxi

 1. Policajt môže použiť na ochranu obete toto oprávnenie, ak zistí tak závažné skutočnosti, že možno očakávať útok na základné právom chránené hodnoty ako život, zdravie, sloboda alebo ak možno očakávať zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť obete. Policajt má využitím svojho oprávnenia odvrátiť hrozbu naplnenia niektorej zo skutkových podstát trestných činov.
 2. Vykázanie osoby, má za následok dočasné a okamžité obmedzenie jej užívacieho práva k bytu, domu alebo k inému priestoru spoločne obývanému s obeťou. Platí to aj pre bezprostredné okolie spoločného obydlia.
 3. Zákon pozná dve formy oprávnenia: 1. vykázanie, ktoré účinkuje momentom vyslovenia, a 2. zákaz vstupu, ktorým sa vykázanej osobe zakazuje vstúpiť do spoločného obydlia počas 48 hodín od vykázania. Vykázanie zo spoločného obydlia sa končí uplynutím 48 hodín od vykázania zo spoločného obydlia. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia osobu aj počas jej neprítomnosti.
 4. Predbežné opatrenie a policajné vykázanie spolu tvoria integrovaný systém rýchlej intervencie a pomoci obeti. Tieto dva inštitúty sú prepojené a majú zabezpečiť obeti neprerušenú a plnohodnotnú ochranu. Ak obeť stihne podať v lehote do 48 hodín od vykázania návrh na vydanie predbežného opatrenia na súd, trvanie vykázania zo spoločného obydlia sa predlžuje.
 5. Od vykázania musí obeť zareagovať do 48 hodín a požiadať o predbežné opatrenie. 48-hodinová lehota na prípravu návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a jeho samotné podanie je priveľmi krátka. Zmenou Občianskeho súdneho poriadku sa dosiahlo, že do lehoty 48 hodín sa podľa legislatívy už nezapočítava sobota, nedeľa a sviatok.
 6. Ak sa počas vykázania zo spoločného obydlia zistí, že neboli splnené podmienky vykázania zo spoločného obydlia, vykázanie zo spoločného obydlia útvar Policajného zboru ukončí, o čom sa ohrozená osoba a vykázaná osoba neodkladne upovedomí. Vykázanie zo spoločného obydlia oznámi policajt ústne.
 7. Vykázanej osobe policajt presne oznámi priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje. Rozsah priestoru policajt určí podľa potreby preventívnej ochrany osoby, ktorá je ohrozená útokom. Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia, ktoré odovzdá vykázanej osobe a ohrozenej osobe.
 8. V potvrdení o vykázaní zo spoločného obydlia policajt uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia vykázanej osoby a ohrozenej osoby, priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje a čas, kedy policajt osobu zo spoločného obydlia vykázal. Súčasne s vydaním potvrdenia o vykázaní vykázaná osoba oznámi policajtovi adresu a prípadne telefónne číslo, na ktorom bude zastihnuteľná. Telefónne číslo poskytne prípadne policajtovi tiež ohrozená osoba.
 9. Následne policajt vyzve vykázanú osobu na vydanie kľúčov od spoločného obydlia a súčasne vykázanej osobe umožní vziať si zo spoločného obydlia veci slúžiace výlučne jej osobným potrebám, osobné cennosti a dokumenty a prípadne v lehote do 24 hodín od oznámenia vykázania zo spoločného obydlia aj ďalšie osobné veci a veci nevyhnutné pre jej podnikanie alebo výkon povolania.
 10. Útvar Policajného zboru preveruje dodržiavanie vykázania zo spoločného obydlia.
 11. Policajt je povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia a poskytnúť jej v písomnej forme informácie o organizáciách na pomoc poškodeným vrátane informácií o službách nimi poskytovaných a poskytnúť kontakt na organizácie poskytujúce pomoc obetiam násilia páchaného v rodine.
 12. Ohrozenú osobu musí policajt poučiť i o následkoch nedostavenia sa na súdne pojednávanie o predbežnom opatrení vrátane spôsobu predvolávania na súdne pojednávanie a spôsobu doručenia súdneho rozhodnutia.
 13. Pre zmiernenie následkov oprávnenia voči vykázanej osobe má policajt povinnosť poskytnúť informácie o možnostiach ubytovania, poučiť ju o ďalšom postupe a vyžiadať od nej adresu, kde sa bude zdržiavať a kde jej bude možné zasielať korešpondenciu. Rovnako aj vykázanú osobu musí policajt poučiť i o následkoch nedostavenia sa na súdne pojednávanie o predbežnom opatrení.
 14. Neuposlúchnutie opatrenia policajta možno kvalifikovať ako priestupok, ktorého sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci. Preto policajt poučí vykázanú osobu o následkoch neuposlúchnutia tejto výzvy.
 15. O vykonanom vykázaní policajt spíše neodkladne úradný záznam a v prípade, ak je ohrozenou osobou dieťa, kópia záznamu sa zašle orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 16. Pri nerešpektovaní vykázania a zákazu je policajt oprávnený použiť hmaty a chvaty pri vykázanej osobe, ak táto kladie pasívny odpor. Možnosť uloženia pokuty za spáchanie priestupku podľa § 47 priestupkového zákona nie je tiež vylúčená.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pomoc #týranie #prevencia #domáce násilie #zákaz vstupu

+ Začnite viac dbať o svoje zdravie, neprepínajte svoje sily fyzicky.
Mali by ste prestať s nadčasovou...

+ Stále máte dosť energie, avšak dlhé cestovanie lietadlom nie je vhodné.
Máte veľa nevyriešených...