Súťaž: Chcete zvýšiť šance svojho dieťaťa na prijatie na osemročné gymnázium?

zdroj: RAABE Slovensko
zdroj: RAABE Slovensko

Zapojte sa do súťaže o testové zošity, ktoré pripravia vaše dieťa na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium!

So zmenou prostredia zo základnej školy na gymnázium prichádzajú nové zážitky, noví kamaráti, ale aj odlišné učebné návyky. Najprv je však potrebné byť na gymnázium prijatý. Ako zvýšiť šance dieťaťa?

Dieťa by ste mali upozorniť na obťažnosť testov a systematicky ho na prijímacie skúšky pripravovať. Doma je vhodné pracovať na priebežnom opakovaní učiva prvého a piateho ročníka základnej školy – zaobstarať mu na to môžete testové zošity, v ktorých si môže overiť svoje vedomosti, zlepšiť čítanie porozumením, schopnosť tvorivého myslenia a riešenia problémov.

zdroj: RAABE Slovensko
zdroj: RAABE Slovensko

Práve o takéto pracovné zošity na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium plné testových úloh a zhrnutia učiva 1. až 5. ročníka ZŠ s nami môžete súťažiť!

Pravda.sk v spolupráci s nakladateľstvom RAABE Slovensko pre vás pripravili súťaž o 2 pracovné zošity – pracovný zošit Testy zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá a pracovný zošit Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá, ktoré sú určené na domácu prípravu. Zapojte sa do súťaže zaslaním odpovede na otázku od 5.12. do 11.12.2016.

Traja z vás, ktorí správne odpovedia na otázku, budú odmenení dvomi pracovnými zošitmi spolu s prekvapením od nakladateľstva RAABE Slovensko. Správnu odpoveď nájdete v texte alebo na www.raabe.sk.

Výhercovia

Mária Šemráková, Košice, Michal Bulky, Martin, Slávka Hunková, Banská Belá

Podmienky: Podmienkou zaradenia do súťaže je správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno, Mesto - obec, email alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz a svojou účasťou súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Účastník súťaže/dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (v texte tiež ako „P E R E X“ alebo „usporiadateľ“) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním v tomto formulári poskytnutých osobných údajov účastníka hry/dotknutej osoby na uvedené účely. Každý účastník vyplnením a odoslaním webového formulára súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy usporiadateľa súťaže. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a za účelom zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X. Usporiadateľ bude s nimi zaobchádzať maximálne dôverne a osobné údaje poskytnuté usporiadateľovi môžu byť poskytnuté len spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry.

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2014 v znení neskorších predpisov uvádzame:

 1. a) identifikačné údaje prevádzkovateľa: P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313,
 2. b) účel spracúvania osobných údajov: evidencia účastníkov súťaže
 3. c) zoznam osobných údajov:
  • meno a priezvisko
  • mesto / obec
  • e-mailová adresa alebo telefón
 4. d) doplňujúce informácie:
  • poučenie o dobrovoľnosti: Účastník súťaže/dotknutá osoba spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoje osobné údaje poskytol Usporiadateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania a to bezplatne na adrese Usporiadateľa.
  • čas platnosti súhlasu: súhlas je poskytovaný na dobu do odvolania, alebo na dobu počas ktorej je účastníkom súťaže eventuálne Usporiadateľom zverejňovaná súťaž. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu.
  • tretie strany: usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry,
  • okruh príjemcov: subjekty, ktoré si zobrazia patričné webové stránky portálu www.pravda.sk,
  • forma zverejnenia: usporiadateľ zverejní na webových stránkach portálu www.pravda.sk len osobné údaje výhercov,
  • tretie krajiny: prenos zverejnených osobných údajov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Účastník súťaže/dotknutá osoba potvrdzuje a ručí za správnosť poskytnutých údajov.
Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X, a.s. a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X , a.s..

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené. Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Ste prirodzene krásna, nezabúdajte nato.
Nepreháňajte to so šetrením, kúpte si to čo potrebujete.
...

+ Pozor na mliečne potraviny, nemuseli by vám dnes sadnúť.
Nedajte sa sťahovať dole inými ľuďmi.
...

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk