Súťaž: Chcete zvýšiť šance svojho dieťaťa na prijatie na osemročné gymnázium?

zdroj: RAABE Slovensko
RAABE Slovensko zdroj: RAABE Slovensko

Zapojte sa do súťaže o testové zošity, ktoré pripravia vaše dieťa na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium!

So zmenou prostredia zo základnej školy na gymnázium prichádzajú nové zážitky, noví kamaráti, ale aj odlišné učebné návyky. Najprv je však potrebné byť na gymnázium prijatý. Ako zvýšiť šance dieťaťa?

Dieťa by ste mali upozorniť na obťažnosť testov a systematicky ho na prijímacie skúšky pripravovať. Doma je vhodné pracovať na priebežnom opakovaní učiva prvého a piateho ročníka základnej školy – zaobstarať mu na to môžete testové zošity, v ktorých si môže overiť svoje vedomosti, zlepšiť čítanie porozumením, schopnosť tvorivého myslenia a riešenia problémov.

zdroj: RAABE Slovensko
RAABE Slovensko zdroj: RAABE Slovensko

Práve o takéto pracovné zošity na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium plné testových úloh a zhrnutia učiva 1. až 5. ročníka ZŠ s nami môžete súťažiť!

Pravda.sk v spolupráci s nakladateľstvom RAABE Slovensko pre vás pripravili súťaž o 2 pracovné zošity – pracovný zošit Testy zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá a pracovný zošit Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá, ktoré sú určené na domácu prípravu. Zapojte sa do súťaže zaslaním odpovede na otázku od 5.12. do 11.12.2016.

Traja z vás, ktorí správne odpovedia na otázku, budú odmenení dvomi pracovnými zošitmi spolu s prekvapením od nakladateľstva RAABE Slovensko. Správnu odpoveď nájdete v texte alebo na www.raabe.sk.

Výhercovia

Mária Šemráková, Košice, Michal Bulky, Martin, Slávka Hunková, Banská Belá

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Počúvajte rady lekára a budete sa hneď cítiť lepšie a zdravšie.
Začína vám stresové obdobie, avšak neobávajte...

+ Skončite s neustálymi liekmi, naučte sa liečiť aj bez nich.
Rozložte svoju prácu tak aby ste nemali príliš voľna...