Súťaž: Čaká vás testovanie alebo prijímačky? Vyhrajte ťaháky ako hrom!

5. apríla 2017 sa uskutoční celoslovenské Testovanie 9, ktoré opäť preverí vedomosti deviatakov na základných školách z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry. Vyhrajte s RAABE balíky pracovných zošitov a vaše deti budú pripravené presne na to, čo ich čaká.

S blížiacim sa termínom celoslovenského Testovania 9 sa odborné nakladateľstvo RAABE rozhodlo vyjsť v ústrety učiteľom, žiakom aj rodičom a svoje pracovné zošity z edície Testovanie ponúka až do konca marca 2017 vo forme zvýhodnených balíčkov. Učitelia, ale aj rodičia tak môžu teraz objednať pre svojich žiakov a deti dvojice pracovných zošitov Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry a Testovanie 9 z matematiky – a to pre 8. aj 9. ročník základných škôl za cenu jedného pracovného zošita. Získajú tak kompletný balík na prípravu na Testovanie z oboch predmetov.

Týmto krokom by sme radi prispeli k odbúraniu stresu u žiakov z nepoznaného. Žiaci majú často obavy z toho, ako bude vlastne testovanie prebiehať. Nie sú pripravení na spôsob kladenia otázok, nedokážu v rýchlosti správne vyhodnotiť text a potom nájsť správnu odpoveď. Naše pracovné zošity z edície Testovanie sú práve preto postavené rovnako, ako testy počas skutočného Testovania," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko. Ako dodáva: „Pracovné zošity prinášajú komplexne spracované testy koncipované podľa tematických celkov v súlade so ŠVP pre ZŠ, zároveň slúžia aj na zopakovanie a upevnenie učiva. A pre učiteľov aj rodičov bude celkom určite zaujímavé, že úlohy v nich sú zamerané na tie oblasti, ktoré podľa ostatných výsledkov robili žiakom najväčšie problémy."

Každý pracovný zošit obsahuje 12–16 testov, pozostávajúcich z 25 otázok.

Pravda.sk v spolupráci s nakladateľstvom RAABE Slovensko pre vás pripravili súťaž o balíky pracovných zošitov. Zapojte sa do súťaže zaslaním odpovede na otázku od 8.3. do 14.3.2017.

Traja z vás, ktorí správne odpovedia na otázku, budú odmenení balíkmi pracovných zošitov z nakladateľstva RAABE Slovensko. Správnu odpoveď nájdete v texte alebo na www.raabe.sk.!

Výhercovia

Andrea Vlková Trenčianska Turná, Zuzana Otavová Banská Bystrica, Peter Kulich Kolárovo

Podmienky: Podmienkou zaradenia do súťaže je správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno, Mesto - obec, email alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz a svojou účasťou súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Účastník súťaže/dotknutá osoba berie na vedomie a udeľuje spoločnosti P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava, IČO: 00 685 313 (v texte tiež ako „P E R E X“ alebo „usporiadateľ“) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním v tomto formulári poskytnutých osobných údajov účastníka hry/dotknutej osoby na uvedené účely. Každý účastník vyplnením a odoslaním webového formulára súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy usporiadateľa súťaže. Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a za účelom zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X. Usporiadateľ bude s nimi zaobchádzať maximálne dôverne a osobné údaje poskytnuté usporiadateľovi môžu byť poskytnuté len spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry.

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2014 v znení neskorších predpisov uvádzame:

 1. a) identifikačné údaje prevádzkovateľa: P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313,
 2. b) účel spracúvania osobných údajov: evidencia účastníkov súťaže
 3. c) zoznam osobných údajov:
  • meno a priezvisko
  • mesto / obec
  • e-mailová adresa alebo telefón
 4. d) doplňujúce informácie:
  • poučenie o dobrovoľnosti: Účastník súťaže/dotknutá osoba spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoje osobné údaje poskytol Usporiadateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania a to bezplatne na adrese Usporiadateľa.
  • čas platnosti súhlasu: súhlas je poskytovaný na dobu do odvolania, alebo na dobu počas ktorej je účastníkom súťaže eventuálne Usporiadateľom zverejňovaná súťaž. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu.
  • tretie strany: usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry,
  • okruh príjemcov: subjekty, ktoré si zobrazia patričné webové stránky portálu www.pravda.sk,
  • forma zverejnenia: usporiadateľ zverejní na webových stránkach portálu www.pravda.sk len osobné údaje výhercov,
  • tretie krajiny: prenos zverejnených osobných údajov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Účastník súťaže/dotknutá osoba potvrdzuje a ručí za správnosť poskytnutých údajov.
Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti P E R E X, a.s. a na účel poštovej či telefonickej komunikácie počas trvania súťaže, zasielania výhier a na účel zasielania aktuálnych ponúk vydavateľstva P E R E X , a.s..

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené. Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

+ Neležte po práci len doma, slnko vás vonku nabije energiou, choďte sa prejsť.
Ak vám ostalo viac času,...

+ Vaše telo potrebuje dostatok oddychu, choďte si dnes ľahnúť skôr.
Nepreťažujte sa v práci, ani nebuďte...

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk